Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

NYHETSARKIV

Vattenfall vindkrafts hemsida

Hemberget Energi kommer inte att publicera projektrelaterad infrormation på sin hemsida längre utan hänvisar tillsvidare till Vattenfall vindkrafts hemsida.

 

Se länken nedan för Vattenfall vindkraft hemsida där de kommer att publicera projektrelaterad information angående Pauträsk vindkraftpark.

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/pautrask

 

 


Datum: 2020-01-11

Ny partner

Vi har under den senaste tiden arbetat intensivt för att hitta en partner som kan ta projektet vidare mot byggnation och har nu glädjen att meddela att Vattenfall Vindkraft AB och Hemberget Energi AB har kommit överens om en förvärvsoption där Vattenfall har möjlighet att förverkliga etableringen av vindkraftparken. Det innebär således att Vattenfall, från och med nu, kommer att fortsätta utveckla Pauträsk vindkraftpark mot ett färdigställande. Hemberget Energi AB kommer att vara Vattenfall behjälpliga på alla sätt och vis, men det är alltså Vattenfall Vindkraft AB som leder det fortsatta arbetet.

 

 

Mer information kommer också att publiceras på Vattenfalls hemsida under denna månad.


Datum: 2019-10-23

Tillåtlighet

Mark- och miljödomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom (avslag) och Miljöprövningsdelegationens beslut (avslag) och förklarar att det är tillåtligt för Hemberget Energi AB att uppföra och driva högst 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter med därtill tillhörande anläggningar, varav högst 50 verk inom projektområde PO1 Risliden, högst 10 verk inom projektområde PO2 Per-Ollesbrännan och högst 21 verk inom projektområde PO4 Simiskilä.

 

Målet återförvisas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län för meddelande av tillstånd med erforderliga villkor och beslut.

 

Vi har alltså fått tillåtlighet till Pauträsk vindkraftpark.

 

 


Datum: 2019-09-09

2015

I början av 2015 så arbetade vi med att besvara remissvar som inkommit på vår ansökan. Det arbetet var klart i maj. Därefter intensifierade vi arbetet med vindmätningar och har idag två vindmätmaster och två sodarer i området. Den 3 december fick vi äntligen (1,5 år efter kungörelse) beslut från Miljöprövningsdelegationen (MPD) angående vindkraftparken. Tyvärr så avslog MPD hela parken så vi måste överklaga beslutet till Mark och Miljödomstolen (MMD).


Datum: 2015-12-09

Kungörelse

Den 13:e juni kungjorde Länsstyrelsen i Västerbotten vår miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till vindkraftpark vid Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Storuman och Vilhelmina samt Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-5931-2013.


Datum: 2014-06-23

Komplettering tillståndsansökan 2014

Under våren så fick vi ett beslut från länsstyrelsen där de begärde in kompletteringar av vår tillståndsansökan. Kompletteringsbegäran berörde tre områden;

 

- Förtydligande om vad en begränsning av vindkraftparken får för konsekvenser.

 

- En utförligare alternativ lokalisering.

 

- Rennäringen.

 

Vi har under våren arbetat med att komplettera vår ansökan på dessa tre områden och ni kan läsa vad vi svarade länsstyrelsen under "VÅRA PROJEKT" och rubriken "DOKUMENT". Klicka på länken "Pauträsk Vindkraftpark - komplettering 2014".

 


Datum: 2014-06-10

MKB för nedladdning

Under fliken "VÅRA PROJEKT" och rubriken "DOKUMENT" går det nu att klicka på Miljökonsekvensbeskrivning "MKB" och Ansökan Pauträsk Vindkraftpark 2013 för nedladdning. Bilagorna till dessa dokument kan fås genom att kontakta oss på info@hembergetenergi.se.


Datum: 2013-08-16

Tillståndsansökan inlämnad!

Tillståndsansökan lämnades in den 12 juli till länsstyrelsen i västerbottens län. Vi kommer inom en snar framtid att lägga ut miljökonsekvens beskrivningen (MKB) här på hemsidan och tillståndsansökan. Bilagor till dessa kan fås genom att kontakta oss på info@hembergetenergi.se.


Datum: 2013-08-14

Tack!

Vi vill tacka för deltagandet och för den information och de synpunkter som lämnades. Vi kommer under försommaren att lägga upp mer information här på hemsidan. Vi vill också rikta ett särskilt tack till den trevliga "personalen" som serverade gofikat!
Datum: 2013-04-26

Samrådsmöte Pauträsk vindkraftpark

Hemberget Energi AB avser att söka tillstånd

för ca 120 vindkraftverk enligt kap 9 Miljöbalken.

 

Pauträsk vindkraftpark planeras i den östligaste

delen av Vilhelmina kommun på Risliden, Gardisjöliden

och Middagsberget samt på Pauliden, Simiskilä och

Per-Olles Bränna i sydöstligaste delen av Storuman kommun.

 

Ett samrådsmöte hölls den 30 mars 2011 och med

anledning av att det gått ca 2 år så hålls nu ett förnyat

samråd enligt 6 kap Miljöbalken.

 

Samrådet syftar till att informera berörda om de förändringar

som skett sedan förra samrådet samt att inhämta synpunkter.

Information om projektet kan laddas ner från bolagets

hemsida eller beställas av Joakim Risberg.

 

Berörda och övriga intresserade inbjuds härmed till samrådsmöte

i form av ”öppet hus” i 

Pauträsk, Holken den 25 april kl 16.00 – 19.00.

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Varmt välkomna.

 

Senast den 7 maj 2013 ska synpunkter inkommit för att kunna

inarbetas i tillståndsansökan.

 

Hämta dokument: Pauträsk vindkraftpark - samråd 2013 (2,52Mb)

 

Har ni frågor kan ni kontakta:

 

Joakim Risberg

 

070-68 64 868,

joakim.risberg@ownpower.se.

 

Hemberget Energi AB

Risträsk 51

921 99 Lycksele.


Datum: 2013-04-11

Miljökonsekvens beskrivning

Enetjärnnatur har skrivit klart miljökonsekvensbeskrivningen som nu håller på att granskas av oss. När det är klart kommer den att lämnas in till länsstyrelsen tillsammans med ansökningshandlingen. Detta arbete beräknas var klart i december 2012. Hela tidsplanen är förskjuten ca 1 år på grund av olika orsaker.


Datum: 2012-09-19

Information på Lärcentra

Joakim Risberg kommer att informera om Pautäsk projektet för eleverna på yrkeshögskole programmet "Vindkrafttekniker i kallt klimat". 


Datum: 2012-09-19

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB

Hemberget Energi AB har uppdragit åt Enetjärn Natur AB att skriva en miljökonsekvensbeskrivning av den planerade vindkraftparken runt Pauträsket. Miljökonsekvensbeskrivningen beräknas vara klar före årsskiftet.


Datum: 2011-10-06

Våtmarksinventering

Våtmarksinventeringen av verksamhetsområdet för Pauträsk vindkraftpark har genomförts under augusti av Enetjärn Natur AB. Resultatet av våtmarksinventeringen kommer att tas med i den kommande miljökonsekvens beskrivningen och hänsyn till våtmarkerna kommer att tas i den slutliga parklayouten.


Datum: 2011-09-14

Fortsatta inventeringar

Under mars månad i år så fortsatte spelflykts inventeringen av örn i Pauträsk området. Inventeringen indikerade att det finns örn i området, men kunde inte utvisa var de hade sina bon och revir. Därför fortsatte inventeringarn under juni månad för att lokalisera örnboplatserna och deras revir. Den kommande vindkraftparken kommer att ta hänsyn till resultaten av inventeringarna.


Datum: 2011-08-16

Samrådsmaterial

Nu finns material för nedladdning här på hemsidan. Det finns under fliken "Våra projekt" och rubriken "Dokument".


Datum: 2011-03-16

Inbjudan till samråd

Inbjudan till samrådsmöte.

 

Samrådsmöte i Pauträsk, Holken den 30 mars kl 18:30.

 

Vi bjuder på fika!

 

Varmt välkomna!

 

Inbjudan skickas per brev till ägare av fastigheter inom 1 km från de föreslagna verksamhetsområdena, och bebyggda fastigheter inom ca 3 km. Inbjudan sker även genom annons och hemsida. Vi önskar att ni tar tillfället i akt och lämnar era synpunkter, så att vi har ett bra underlag innan vi tar slutgiltig ställning till projektets utformning och framställer tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

 

Mer material kommer inom kort att finnas att ladda ner på hemsidan.

 


Datum: 2011-03-10

Vindkraftparkens utformning

Utformningen av vindkraftparken har utförs utifrån de samråd, utredningar, mätningar och beräkningar som hitills genomförts med avseende på vindförhållanden, ljud och skuggberäkningar, hänsynsavstånd till bebyggelse samt att området till stor del är utpekat som rikintresse för vindbruk. Vidare tas hänsyn till natur och kulturvärden, rennäring, friluftsliv samt landskapsbild. Kommande samråd kommer att fortsatt påverka utformningen av vindkraftparken.

Vindkraftparken omfattar ca 200 vindkraftverk med en effekt på 2-4 MW vardera. Vindkraftverkens totalhöjd blir sannolikt 175-200 meter.

Ansökan vad gäller vindkraft kommer att göras enligt "boxmodellen", dvs. att vindkraftverk och tillhörande infrastruktur kan placeras fritt inom verksamhetsområdena, förutsatt att gällande restriktioner för ljud, skuggor etc. innehålls. Detta förenklar den slutgiltiga designoptimeringen genom att det finns möjlighet att inom ramen för tillståndet flytta vindkraftverken. 

Den preliminär vindparklayout vi jobbar med idag fördelar sig på 6 verksamhetsområden med totalt 215 vindkraftverk.

 


Datum: 2011-02-07

Samråd med kommunerna och länsstyrelsen

Den 21 maj 2010 hölls i Vilhelmina ett tidigt samrådsmöte mellan Hemberget Energi AB och Soruman och Vilhelmina kommun och länsstyrelsen.

 

Hemberget Energi AB presenterade då planerna för kommunerna och länsstyrelsen på Pauträsk Vindkraftpark. Vi visade på hur vi arbetar väl avvägt inom de område som Energimyndigheten pekat ut som riksintresse för vindbruk och inom de områden som pekats ut av respektive kommun i översiktsplanerna för vindkraft.

 

Den 2 juli träffade vi representanter för kommunledningen i Storuman för en ytterligare genomgång av projektet.

 

Slutligen har vi träffat länsstyrelsen för ett uppföljande samråd den 16 december i Umeå för att presentera de inventeringar vi gjort i området.


Datum: 2011-01-31

Inventeringar i Pauträsk Vindkraftpark

Kungsörnsinventering

 

Under vårvintern 2010 genomfördes en spelflyktsinventering av kungsörn i området och sommaren 2010 utfördes en uppföljande inventering av de områden som identifierats som intressanta ur kungsörnssynpunkt. Lokala ornitologer deltog i arbetet som leddes av Peter Nordin på Enetjärn Natur AB

 

Micrositing Pauträsk Vindkraftpark

Micrositing innebär att man rent fysiskt besöker platserna där det kan vara aktuellt att bygga ett vindkraftverk. Man gör helt enkelt en bedömning om platsen är möjlig/lämplig att bygga ett vindkraftverk på och om kartan stämmer med verkligheten. Fyra personer var engagerad i arbetet att besöka platserna där det kan vara aktuellt att placera vindkraftverken i Pauträsk vindkraftpark. Arbetet tog ca 14 dagar och utfördes under juni månad.

 

Kulturhistorisk förstudie

På uppdrag av Hemberget Energi AB så genomförde Arkeologicentrum AB under augusti och september 2010 en kulturmiljöanalys. Syftet var att kartlägga kulturvärden i och helt nära verksamhetsområdena och vidare att bedöma potentiell fornlämningsförekomst och att göra en preliminär påverkansanalys. En yta av cirka 16700 ha utvärderades.

 

Naturvärdesinventering

Under september och oktober 2010 genomfördes en naturvärdesinventering av Skogsstyrelsen i Storuman. Ett område om ca 6300 ha omfattades av inventeringen där ca 1900 ha äldre skog fältinventerades. Inom hela området har intensivt skogsbruk bedrivits vilket resulterat i att stora områden utgörs av ungskog och föryngringsytor.


Datum: 2011-01-24

Projektledare på heltid.

Joakim Risberg kommer från och med den 3 maj att arbeta heltid med att leda Hemberget Energi AB och vara projektledare för Hembergets Vindkraftpark. Joakim kommer närmast från en tjänst på Arbetsförmedlingen i Vilhelmina. Han bor i Risträsk och kommer att ha kontoret där.


Datum: 2010-05-03

NY WEBBPLATS

Idag lanserar vi Hemberget Energi:s webbplats. Här kommer du att kunna följa utvecklingen av en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Sverige.
Det område vi har våra projekt i är Pauträskområdet i Västerbotten inom Vilhelmina och Storuman kommuner.


Datum: 2010-04-07