Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Inventeringar i Pauträsk Vindkraftpark

Kungsörnsinventering

 

Under vårvintern 2010 genomfördes en spelflyktsinventering av kungsörn i området och sommaren 2010 utfördes en uppföljande inventering av de områden som identifierats som intressanta ur kungsörnssynpunkt. Lokala ornitologer deltog i arbetet som leddes av Peter Nordin på Enetjärn Natur AB

 

Micrositing Pauträsk Vindkraftpark

Micrositing innebär att man rent fysiskt besöker platserna där det kan vara aktuellt att bygga ett vindkraftverk. Man gör helt enkelt en bedömning om platsen är möjlig/lämplig att bygga ett vindkraftverk på och om kartan stämmer med verkligheten. Fyra personer var engagerad i arbetet att besöka platserna där det kan vara aktuellt att placera vindkraftverken i Pauträsk vindkraftpark. Arbetet tog ca 14 dagar och utfördes under juni månad.

 

Kulturhistorisk förstudie

På uppdrag av Hemberget Energi AB så genomförde Arkeologicentrum AB under augusti och september 2010 en kulturmiljöanalys. Syftet var att kartlägga kulturvärden i och helt nära verksamhetsområdena och vidare att bedöma potentiell fornlämningsförekomst och att göra en preliminär påverkansanalys. En yta av cirka 16700 ha utvärderades.

 

Naturvärdesinventering

Under september och oktober 2010 genomfördes en naturvärdesinventering av Skogsstyrelsen i Storuman. Ett område om ca 6300 ha omfattades av inventeringen där ca 1900 ha äldre skog fältinventerades. Inom hela området har intensivt skogsbruk bedrivits vilket resulterat i att stora områden utgörs av ungskog och föryngringsytor.


Datum: 2011-01-24


« Tillbaka till nyhetsarkivet